PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

* R A P O R T privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Victor Vlad Delamarina pentru anul 2021 În conformitate cu prevederile art. 155, alin.3,lit a, din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ: Subsemnatul CARDAȘ IOAN CRISTIAN primarul comunei Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş vă prezint dvs. consilierii aflaţi în funcţie în cadrul Consiliului Local comunal Victor Vlad Delamarina raportul privind starea economică, socială şi de mediu pentru anul 2021 . În anul 2021 subsemnatul am desfăşurat şi am urmărit realizarea următoarelor activităţi: - am urmărit în permanenţă modul în care este realizat bugetul local comunal privind realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor; - am verificat permanent modul în care s-a realizat activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor locale; - în anul 2021 am acţionat pentru ingrijirea şi intreţinerea drumurilor şi străzilor din cadrul comunei; - am luat măsuri pentru menţinerea unui mediu adecvat în cadrul comunei privind preluarea şi transportul gunoiului menajer de la gospodăriile populaţiei - s-a asigurat iluminatul public în toate localităţile comunei - am avut o buna colaborare cu şcoala şi bisericile din comună, - a fost depuse la CNI proiectul „Modernizare trotuare în localităţile Herendeşti şi Petroasa Mare”; - se continuă demersurile pentru introducerea unui sistem de alimentare cu gaz în comuna Victor vlad Delamarina; - au fost depuse prin programul naţiona Anghel Saligni următoarele proiecte : “ Realizare canalizare în localităţile Honorici, Pădureni şi Visag”, “ Modernizare străzi în localităţile Honorici şi Pădureni “ şi “ Modernizare DC 135 şi modernizare străzi în localităţile Visag şi Petroasa Mare “; - prin PNRR s-a început cu documentaţia, pentru reabilitarea şcolilor din Victor Vlad Delamarina şi Petroasa Mare, precum şi pentru construirea unei grădiniţe în localitatea Petroasa Mare; - am acţionat pentru asigurarea liniştei publice a cetăţenilor comunei; - prin compartimentul asistenţă socială am procedat la acordarea ajutorului social persoanelor îndreptăţite; - am urmărit eliberarea titlurilor de proprietate cetăţenilor proprietari de teren agricol conform legilor fondului funciar; - am urmărit ca proprietarilor de animale să li se asigure suprafeţe de păşune în funcţie de animalele avute în proprietate; Am avut o relaţie foarte bună cu Consiliul Local, împreună cu care am încercat să realizăm cât mai multe din doleanţele locuitorilor comunei Victor Vlad Delamarina Pe lângă aceste activităţi am acţionat ca în cadrul Primăriei comunei V.V.Delamarina să se respecte prevederile legale privind eliberarea actelor solicitate de cătăţeni şi respectarea termenului prevăzut de lege. Am căutat să duc la îndeplinire,cu respectarea legii a hotărârilor emise de Consiliul Local comunal Victor Vlad Delamarina,judeţul Timiş. Data PRIMAR 25.03.2022

» Raport privind starea economico - sociala a comunei - pe anul 2006
» Hotararea consiliului local privind aprobarea aderarii comunei la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara COPCAV - 28.01.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea organigramei si statului de functii la nivelul comunei VV Delamarina - 28.01.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea bugetului local pe anul 2011 - 25.02.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea executiei bugetare a primariei comunei VV Delamarina pe anul 2010 - 25.03.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobare proiect tehnic "Amenajare trotuare si rigole in Comuna VV Delamarina" - 25.03.2011
» Hotararea consiliului local privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei - 29.04.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea formei de gestiune pentru serviciul public de salubrizare la Primaria comunei VV Delamarina - 29.04.2011
» Hotararea consiliului local privind stabilirea nivelului veniturilor potentiale ce se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in Anexa nr. 6 din HG nr. 50/2011 - 29.04.2011
» Hotararea consiliului local privind desemnarea Primarului comunei VV Delamarina ca reprezentant legal in cadrul proiectului "Modernizare drumuri agricole in Localitatea VV Delamarina" si mandatarea acestuia de a semna toate actele proiectului - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind investitia "Modernizare drumuri agricole in localitatea VV Delamarina" - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole in localitatea VV Delamarina" in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobare efectuare reparatii obiective culturale din comuna VV Delamarina - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al comunei in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind modificarea structurii domeniului public al comunei - 30.06.2011
» Raport activitate al Primarului - 2013 -
» Hotararea consiliului local privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces ... p1 -
» Hotararea consiliului local privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces ... p2 -
» Programul Obiectivelor De investiti 2018 - Programul Obiectivelor de invesstiti 2018
» RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA A COMUNEI PENTRU ANUL 2020 - RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA A COMUNEI PENTRU ANUL 2020
» RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA A COMUNEI PENTRU ANUL 2021 - RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA A COMUNEI PENTRU ANUL 2021