PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

COMUNICATE DE PRESA - detalii Raport transparenta decizionala anul 2022

» Inapoi Raport transparenta decizionala anul 2022 21.02.2023 09:09 Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2022 DENUMIRE INSTITUȚIE: INDICATORI RĂSPUNS A. Procesul de elaborare a actelor normative 1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate 57 2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public 57 NU se completează Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: a. pe site-ul propriu 57 b. prin afisare la sediul propriu 0 c. prin mass-media 0 3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative 0 NU se completează a. persoane fizice 0 b. asociaţii de afaceri sau alte asociații legal constituite 0 3.1 Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor interesate luate în evidență conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000 0 4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ 0 5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite 0 6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate 1 6.1 Precizări cu privire la modalitatea de desemnare și eventualul cumul de atribuții 0 6.2 Precizări cu privire la înființarea structurii pentru relația cu mediul asociativ conf. prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000 0 7. Numărul total al recomandărilor primite 0 7.1. Numărul recomandărilor primite în format electronic/on-line 0 TRUE 7.2. Ponderea recomandărilor primite în format electronic/on-line #DIV/0! NU se completează 8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative 0 8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea respingerilor unor recomandări 0 8.2 Numărul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomandări 0 TRUE 8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptată nicio recomandare 0 TRUE 9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate 1 NU se completează 9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la inițiativa: a. unor asociații legal constituite 0 b. unor autorități publice 0 c. din proprie inițiativă 1 10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi obligatorie consultarea publică (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea legii nr. 52/2003) 0 TRUE 10.1 Numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod public și neadoptate 0 TRUE 11. Numărul versiunilor îmbunătățite ale proiectelor de acte normative care au publicate 0 12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost publicate 57 B. Procesul de luare a deciziilor 1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia publică) 1 NU se completează 2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: a. afişare la sediul propriu 1 b. publicare pe site-ul propriu 0 c. mass-media 0 3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) 0 4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media 0 TRUE 5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice 6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate 0 7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: 0 NU se completează a. informaţii exceptate 0 b. vot secret 0 c.alte motive 0 c.1 precizați motivele 0 8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice 1 TRUE 9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice 1 TRUE C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: 0 NU se completează a. rezolvate favorabil reclamantului 0 b. rezolvate favorabil instituţiei 0 c. în curs de soluţionare 0 D. Afișare standardizată 1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției există secțiunea ”Transparență Decizională” Nu 2. Precizați dacă în secțiunea ”Transparență Decizională” pe site-ul autorității/instituției se regăsesc toate informațiile și documentele prevăzute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) și d) și art. 7 al. 11 din legea nr. 52/2003 Nu E. Aprecierea activității 1. Evaluați activitatea proprie Buna 2. Evaluați resursele disponibile Putine 3. Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate Buna F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora 1. Evaluați parteneriatul cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora  Bun 2. Dificultățile întâmpinate în procesul de organizare a consultării publice Nu vin oamenii 3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătățite la nivelul autorității/instituției pentru creșterea eficienței consultărilor publice Constientizarea cetatenilor pentru importanta acestor consultari 4. Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de consultare publică Discutii cu cetatenii 5. Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă la nivelul autorității sau instituției Lazar Sabin Valentin


Fisiere: