PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI >

» Inapoi

ANUNŢ

 

 

Primăria comunei Victor Vlad Delamarina  organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante  agent de turism şi ghid de turism 3-4 iulie 2014, după cum urmează:

-    Proba scrisă: 03.07.2014 ora 10,00

-         Interviu: 04.07.2014 ora 10,00

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

-  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru ghid de turism, pentru agent de turism sunt necesare studii superioare

-  absolvent studii în domeniul turismului

-  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

-  cunoaşte limba română, scris şi vorbit

-  cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională nivel mediu

-  cunoştinţe operare PC nivel mediu

-  vârsta de minim 18 ani împliniţi

-  capacitate deplină de exerciţiu

-  o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Data limită până la care se pot depune dosarele este 01.07.2014  ora 14,00 la secretariatul Primăriei Victor Vlad Delamarina, din Victor Vlad Delamarina nr.127 jud.Timiş.

            Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele:

1.      Copia actului de identitate

2.      Cerere de înscriere,

3.      Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea specializării

4.      Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

5.      Cazierul judiciar

6.      Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

7.      Curriculum vitae.

Bibliografia de concurs este următoarea:

1.      Legea administraţiei publice locale nr.215/2001

2.   Ordonanţa nr. 58 din 21 august 1998 - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

3.   Hotărâre nr. 305 din 8 martie 2001- privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

 

               Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro