PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > CONCURS REFERENT SEPTEMBRIE 2016

» Inapoi

CONCURS REFERENT SEPTEMBRIE 2016

ANUNŢ Primăria comunei Victor Vlad Delamarina organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent în perioada 28-30 septembrie 2016, după cum urmează: - Proba scrisă: 28.09.2016 ora 10,00 - Interviu: 30.09.2016 ora 12,00 Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele: - studii medii - cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România - cunoaşte limba română, scris şi vorbit - vârsta de minim 18 ani împliniţi - capacitate deplină de exerciţiu - o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate - nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Data limită până la care se pot depune dosarele este 20.09.2016 ora 14,00 la secretariatul Primăriei Victor Vlad Delamarina, din Victor Vlad Delamarina nr.127 jud.Timiş. Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele: 1. Copia actului de identitate 2. Cerere de înscriere,va fi pusă la dispoziţie la sediul Primăriei Victor Vlad Delamarina 3. Copiile diplomelor de studii 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 5. Cazierul judiciar 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 7. Curriculum vitae. Bibliografia de concurs este următoarea: 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare. 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public cu modificările ulterioare 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public 4.Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior 5. Hotărârea Guvernului nr.1350/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 5/2003. 6. Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială. 7. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârsnice. 8. OG nr.27/2013 pentru modificarea si completarea OG nr.70/2011 privind masuri de protectie sociala in perioada sezonului rece. 9. HG nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 , aprobate prin legea nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin HG nr.38/2011 li a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011. 10. Hotărârea Guvernului nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap. 11. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro

Fisiere: