PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > Anunt concurs

» Inapoi

Anunt concurs

ANUNŢ

 

 

Primăria comunei Victor Vlad Delamarina  organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacande de referent ( promotor local, bibliotecar, cultură) în perioada29-31 martie 2016, după cum urmează:

-    Proba scrisă: 29.03.2016 ora 10,00

-          Interviu: 31.03.2016 ora 12,00

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

-  studii medii bibliotecă, cultură, superioare promotor local

- cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

-  cunoaşte limba română, scris şi vorbit

-  vârsta de minim 18 ani împliniţi

-  capacitate deplină de exerciţiu

-  o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Data limită până la care se pot depune dosarele este 21.03.2016  ora 14,00 la secretariatul Primăriei Victor Vlad Delamarina, din Victor Vlad Delamarina nr.127 jud.Timiş.

            Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele:

1.      Copia actului de identitate

2.      Cerere de înscriere,va fi pusă la dispoziţie la sediul Primăriei Victor Vlad Delamarina  

3.      Copiile diplomelor de studii

4.      Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

5.      Cazierul judiciar

6.      Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

7.      Curriculum vitae.

 

 

Bibliografia de concurs este următoarea:

 

   PROMOTOR LOCAL

1.      Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările ulterioare

2.      OUG 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

3.      Legea 227/2015 – privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

 

   BIBLIOTECĂ

1.       Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările

ulterioare

2.      Legea 334/2002 – Legea bibliotecilor, cu modificările şi completările ulterioare

 

  CULTURĂ

1.      Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările ulterioare

2.      OUG 118/2006  – privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.

3.      O.G. 51/1998 – privind îmbunătăţirea sistemelor de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

 

               Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.roFisiere: