PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > concurs muncitor necalificat

» Inapoi

concurs muncitor necalificat

ANUNŢ

 

 

Primăria comunei Victor Vlad Delamarina  organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat 13-15 ianuarie 2015, după cum urmează:

-    Proba scrisă: 13.01.2015 ora 10,00

-         Interviu: 15.01.2015 ora 12,00

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

-  studii gimnaziale

- cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

-  cunoaşte limba română, scris şi vorbit

-  vârsta de minim 18 ani împliniţi

-  capacitate deplină de exerciţiu

-  o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate

- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Data limită până la care se pot depune dosarele este 12.01.2015  ora 14,00 la secretariatul Primăriei Victor Vlad Delamarina, din Victor Vlad Delamarina nr.127 jud.Timiş.

            Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele:

1.      Copia actului de identitate

2.      Cerere de înscriere,va fi pusă la dispoziţie la sediul Primăriei Victor Vlad Delamarina  

3.      Copiile diplomelor de studii

4.      Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

5.      Cazierul judiciar

6.      Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

7.      Curriculum vitae.

 

               Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.roFisiere: