PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI

PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA VICTOR VLAD DELAMARINA NR. 127 COD POSTAL 307460 TEL.0256/354741 / FAX 0256/351667 e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro NR. 368 din 30.01.2023 ANUNȚ CONCURS În conformitate cu prevederile art. 464, art. 465, art. 467 alin. (7), art. 617 alin. (2) și art. 618 alin. (1) lit. b, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroboratecu prevederile H.G. nr. 611/2008, modificată prin HG nr. 761/2017 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 33/16.03.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacantă de Referent, clasa III, grad profesional asistent, compartimentul taxe şi impozite locale. Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de execuție vacantă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână. Calendarul concursului: - Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 30.01.2023, pe site-ul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina, județul Timiș și pe portalul posturi.gov.ro; - Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina, județul Timiș va fi de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv: 30.01.2023 – 20.02.2023, ora 15:00. - Proba scrisă: 03.03.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina, județul Timiș. - Interviul: 06.03.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina, județul Timiș. Condiții de participare: Studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat. DOMENIUL DE STUDIU: ȘTIINȚE ECONOMICE. - Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – 1 an; Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a) are cetățenia română și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice; g) îndeplinește condițiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea funcției publice; h) nu a fost condamnata pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedica înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătoreasca definitivă, în condițiile legii; j) nu a fost destituita dintr-o funcție publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifica. Concursul va consta în trei etape succesive, după cum urmează: - Selecția dosarelor de concurs; - Proba scrisă – în data de 03.03.2023, ora 10:00; - Interviul - 06.03.2023, ora 10:00. În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare; a) Formularul de înscriere; b) Curriculum vitae, model comun european; c) Copia actului de identitate; d) Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; e) Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice; f) Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; g) Cazier judiciar; h) Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acestuia, în condițiile prevăzute de legislația specifică; Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Bibliografia/tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale www.primariavvdelamarina.ro , la secțiunea angajari. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina, strada Principală nr. 127, relații cu publicul, tel. 0256/354741, fax. 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro. Observații suplimentare : Persoană de contact: LAZĂR SABIN - VALENTIN, secretar general comună, telefon 0730188434, e-mail: sabinlay”zahoo.com PRIMAR CARDAŞ IOAN - CRISTIAN BIBLIOGRAFIE CONCURS TAXE ȘI IMPOZITE Bibliografie și tematică 1. Constituția României, republicată cu tematica Constitutia României, republicată - integral 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul II - Clasificarea funcţilor publice. Categorii de funcţionari publici, Capitolul V - Drepturi şi îndatoriri Capitolul VI - Cariera funcţionarilor publici Capitolul VIII - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, Capitolul IX - Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu tematica Titlul IX - Impozitele şi taxele locale 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu tematica Codul de procedură fiscală

CONCURS RECRUTARE REFERENT III Detalii CONCURS RECUTARE REFERENT III
CONCURS PROMOVARE GRAD IULIE 2022 Detalii CONCURS PROMOVARE GRAD IULIE 2022
CONCURS REFERENT OCTOMBRIE 2021 Detalii CONCURS REFERENT OCTOMBRIE 2021
CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT Detalii CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT
Concurs promovare grad mai 2020 Detalii Concurs promovare grad mai 2020
CONCURS PROMOVARE GRAD PERSONAL CONTRACTUAL IUNIE 2019 Detalii CONCURS PROMOVARE GRAD DE LA REFERENT II LA REFERENT I
Concurs promovare grad mai 2019 Detalii Concurs promovare grad martie 2019
Concurs promovare grad martie 2019 Detalii Concurs promovare grad imediat superior - inspector principal
CONCURS REFERENT SEPTEMBRIE 2016 Detalii CONCURS REFERENT SEPTEMBRIE 2016
Anunt concurs Detalii Anunt concurs 29,31 martie 2016
concurs pomovare grad si clasa Detalii Concurs promovare grad si clasa
concurs muncitor necalificat Detalii concurs