PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ACTE NECESARE

Acte necesare in vederea intocmirii dosarului pentru alocatia de sustinere a familiei, pentru familiile care au in intretinere copii minori si care au un venit net de pana la 370 lei/membru de familie:

 - Livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) – copie si original;

 - Carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie si original);

 - Certificatul de casatorie al parintilor (copie si original);

 - Certificate de nastere ale copiilor minori si carti de identitate (dupa caz);

 - Adeverinte privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de somaj / ajutor social / declaratie notariala din care sa reiasa faptul ca nu se realizeaza venituri, pentru luna anterioara depunerii cererii, in adeverintele de salariat fiind necesar sa se mentioneze si daca solicitantii beneficiaza sau nu de bonuri de masa;

 - cupon pensie de intretinere, daca este cazul;

 - cupon alocatie de stat/extras de cont;

 - adeverinta bunuri de la administratia financiara (terenuri, autoturisme etc), daca este cazul;

 - adeverinte de elev pentru copiii de varsta scolara, in care sa se mentioneze daca minorii repeta anul scolar si motivul, daca este cazul; pentru copiii care repeta anul din motive medicale, se va atasa copie certificat medical;

 - hotarare de plasament familial, daca este cazul;

 - hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau     adeverinta de la penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul;

 - certificat de incadrare in grad de handicap pentru copii si/sau adulti, daca este cazul;

 - adeverinta de la asociatia de locatari;

 - copie contract locuinta;

 - 2 dosare de incopciat.

Atentie! In cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerata familie beneficiara dupa noua lege, vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul (concubinul) solicitantului.

 

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

 

Se acorda fiecarui copil, cetatean roman sau strain rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

b) 42 lei, pentru copilul care a depasit varsta de 2/3 ani, pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit 18 ani, pana la finalizarea studiilor.

 Indemnizatie crestere copil

Beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 1 an sau 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap):

·         persoanele care în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal si care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pâna la 1 an sau 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap);

*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege:  venituri din salarii, din activitati independente si din activitati agricole. 

Cele 12 luni (…) pot fi constituite si din perioade în care persoana îndreptatita:

·         si-a însotit sotul în misiune permanenta în strainatate;

·         a beneficiat de indemnizatie de somaj;

·         a beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

·         a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii (conform Legii nr.19/2001);

·         a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la 2/3 ani;

·         a beneficiat de pensia de invaliditate;

·         a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului;

·         a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale învatamântului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;

·         se afla în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamântului universitar cu examen de diploma/licenta.

·         alte situatii prevazute de OUG nr.148/2005 modificata sau OUG nr.111/2010.

De indemnizatie/stimulent beneficiaza optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.

Pentru copiii nascuti dupa data de 1 ianuarie 2011 în momentul depunerii cererii se va face si optiunea între una din cele 2 variante de acordare a indemnizatiei – pâna la 1 an sau pâna la 2 ani, optiune care se exercita o singura data si nu poate fi modificata ulterior.          

Deasemenea beneficiaza de indemnizatie si persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenta, sau care a fost numit tutore (în situatia acestora din urma se are în vedere îndeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Concediul si indemnizatia se acorda pentru primii 3 copii nascuti dupa 1 ianuarie 2006 (se iau în considerare si copiii nascuti înainte de aceasta data, daca solicitantul a îndeplinit conditiile de acordare a indemnizatiei dupa 1 ianuarie 2006).

*pentru copiii nascuti dupa data de 1 ianuarie 2011, indemnizatia se acorda în una din urmîtoarele 2 variante, la alegere:
- indemnizatie de 75% din media veniturilor, pâna la vârsta de 1 an,  între 600 si 3400 lei/luna;
- indemnizatie de 75% din media veniturilor, pâna la vârsta de 2 ani, între 600 si 1200 lei/luna;
*pentru copiii nâscuti înainte de data de 1 ianuarie 2011 se acorda indemnizatie pâna la vârsta de 2 ani, în cuantum de 75% din media veniturilor, intre 600 si 3400 lei/luna.
*pentru copiii cu handicap, indiferent de data nasterii se acorda indemnizatie de 75% din media veniturilor, pâna la vârsta de 3 ani, între 600 si 3400 lei/luna.

Indemnizatie se acorda daca solicitantul îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

·         este cetatean român, strain sau apatrid;

·         are, conform legii, domiciliul/resedinta pe teritoriul României;

·         locuieste împreuna cu copilul.

Precizari referitoare la termenele de depunere a cererilor:

Indemnizatie: 

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 si a OUG nr. 148/2005 republicata, drepturile reprezentând indemnizatie se cuvin si se platesc:

·         Începînd cu ziua urmatoare celei în care înceteaza conform legii concediul si indemnizatia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.

·         Începând cu data nasterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului si indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa în termen de 60 zile lucratoare de la acea data.

·         Începând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenta, daca cererea este depusa în termen de 60 zile lucratoare de la acea data.

·         De la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

Precizari referitoare la termenele de depunere a declaratiilor privind intervenirea unei modificari: 
Beneficiarul drepturilor prevazute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005  trebuie sa comunice Agentiei platitoare orice modificare intervenita în situatia sa, de natura sa determine încetarea sau suspendarea platii drepturilor, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestora.

Acte necesare:

A). Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 1 an sau 2 ani, 75% din media veniturilor nete realizate în ultimul an anterior nasterii copilului.

·         *cerere (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011);

·         actul de identitate al solicitantului - (copie si original);

·         certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotarârea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei sau de încredintare a adoptiei, hotarârea judecatoreasca sau hotarârea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului în regim de urgenta (copie si original);

·         certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);

·         certificat de casatorie (copie si original);

·         livret de familie;

·         adeverinta eliberata de angajator  (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care sa rezulte ca persoana îndreptatita:

o        a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului,

o        nivelul lunar al acestora,

o        prima si ultima zi de concediu de maternitate,

o        data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lauzie,

o        prima zi de concediu de cresterea copilului;

sau  - dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a nascut  copilul si/sau dovada privind venitul calculat în vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;
sau -  dovada eliberata de autoritatile competente, în cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;
sau  - dovada eliberata de autoritatile competente, în cazul asociatilor unici;

·         dovada eliberata de autoritatile sau angajatori din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla în concediu pentru cresterea copilului (in cazul salariatelor – decizie de suspendare a activitatii) ;
sau  - adeverinta studii/diploma de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de învatamânt universitar, postuniversitar sau liceal;

·         dosar cu sina din carton (coperti întregi);

·         pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST si ING pe numele solicitantului;

·         Alte acte solicitate dupa caz.

B)   STIMULENT

B’) Stimulentul lunar pentru cresterea copilului pâna la 2 ani - 100 lei/luna

*persoanele care au dreptul la indemnizatie crestere copil nascut înainte de 1 ianuarie 2011, pâna la 2 ani, si se întorc la munca înainte de aceasta data, au dreptul la un stimulent lunar pentru cresterea copilului, în cuantum de 100 lei/luna pâna la vârsta de 2 ani a copilului (3 ani pentru copilul cu handicap).

B”) Stimulentul de insertie în cuantum de 500 lei luna pâna la vârsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap)

*persoanele care au dreptul la indemnizatie crestere copil nascut dupa 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul si indemnizatia  pâna la 1 an, si se întorc la munca înainte de aceasta data, au dreptul la un stimulent de insertie, în cuantum de 500 lei/luna pâna la vârsta de 2 ani a copilului.       (3 ani pentru copilul cu handicap).

Acte necesare stimulent:

·         *cerere (Anexa 1 la HG 52/31.01.2011)

·         actul de identitate al solicitantului (copie si original);

·         certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original); hotarârea judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei sau de încredintare a adoptiei, hotarârea judecatoreasca sau hotarârea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului în regim de urgenta (copie si original);

·         certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);

·         certificat casatorie (copie si original);

·         adeverinta tip eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana îndreptatita :

o        a beneficiat de concediu de maternitate (pre si postnatal), (sa se precizeze perioada),

o        a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului (nu intereseaza cuantumul acestora);

o        realizeaza venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activitatii;

·         dosar cu sina din carton (coperti întregi);

·         pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST si ING pe numele solicitantului.

Alocatia de stat  (0-2 ani - 200 lei/luna,  2-18 ani - 42 lei/luna).

În conformitate cu prevederile Legii 61/1993 republicata, toti copii cetateni români, straini sau apatrizi care domiciliaza în România, au dreptul la alocatie de stat în cuantum de 200 lei/luna pâna la vârsta de 2 ani si 42 de lei luna pâna la vârsta de 18 ani. Alocatia se acorda si dupa împlinirea vârstei de 18 ani a tânarului, daca acesta urmeaza cursurile de zi ale unei forme de învatamânt liceal, organizat în conditiile legii si nu repeta anul scolar.

·         Cerere tip;

·         Actele de identitate ale reprezentantilor legali - copie si original; (mama si tatal cu domiciliul în sectorul 6);

·         Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita alocatia de stat - copie si original;

·         Dosar cu sina

·         pentru plata în cont bancar - extras de cont deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST si ING pe numele solicitantului.

Alte acte solicitate dupa caz: certificat de casatorie; hotarâre de divort; hotarâre judecatoreasca de încredintare, încredintare în vederea adoptiei, de plasament, de plasament în regim de urgenta, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.

 

Acte necesare pentru dosarele de Ajutor social, Legea 276/2010

Copii carte/buletin de identitate pentru membrii familiei ce au peste 14 ani
Copii certificate de nastere copii sub 14 ani
Copie certificat de casatorie
Copie Livret de familie
Adeverinte de venit/salariu/cupon pensie/cupon alocatie/somaj etc
Adeverinta privind veniturile realizate/nu are venituri
Adeverinta de la registru agricol privind bunurile detinute, suprafata de teren, animale
Adeverinta impozite si taxe privind bunurile materiale detinute
Declaratie notar
Adeverinta AJOFM prin care se atesta ca este in evidenta si cauta loc de munca
Adeverinte de elevi pentru copii care merg la scoala
Dosar cu sina
Dupa caz:
Hotarare judecatoreasca privind incredintare minor etc…
Certificat de incadrare in grad de handicap
In cazul incapacitatii de a efectua ore de munca, decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate (FORMULAR CERTIFICAT MEDICAL)